حاضر جوابی های نقوی


روزی ابن بول بنی هاشم از حضرت پرسید : "  اگر کسی گناه و ثوابش مساوی باشد ،به جهنم میرود یا به بهشت ؟"
آن امام همام لختی در صورت وی نگریست، لحظه ای به فکر فرو رفت، چاک باسن را خاراند و پس از قدری مکث فرمود:" خداوند به او دو نیمه ۱۵ دقیقه ای فرصت میدهد و اگر باز هم مساوی شد باید به خدا پنالتی بزند "

توضیح المسایل نقوی، باب باسن و جوابات الاکافیه، صفحه بالا