خودکشی کلنل "نیکلای پیشبیل" در جلوی دوربین و در حین برگزاری کنفرانس خبری در لهستان

کلنل "نیکلای پیشبیل" که در حادثه سقوط هواپیمای رئیس جمهوری لهستان که منجر به مرگ وی گردید با اتهاماتی از سوی دادگاه مواجه گشته بود، در میان کنفرانس خبری از خبرنگاران خواست تا وی را چند دقیقه ای برای تنفس تنها بگذارند و  ناگهان .....